Zaproszenei do składania ofert

MZBM-TBS Spółka z o.o. w Sosnowcu


zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:


 


Wykonanie projektu wnętrz mieszkań wraz z przedmiarami


zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków i trybu finansowania zwrotnego w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego oraz minimalnych wymagań dotyczących lokali powstałych przy udziale tego finansowania.”


 Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego:


MZBM - TBS Sp. z o.o.  ul. Korczaka 7, 41-200 Sosnowiec (I piętro – sekretariat)


w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 31.03.2017r. do godziny 13:00.Oferta winna być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.


Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.


Wykonawca składa ofertę na własne ryzyko i ponosi wszelkie koszty związane
z przygotowaniem i złożeniem oferty.


Oferta musi być sporządzona: w języku polskim, w 1 egzemplarzu, w formacie nie większym niż A4.


Ofertę należy złożyć w właściwie opisanej, nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce).


Ofertę złożoną po wskazanym terminie administrator Zamawiającego zwróci niezwłocznie Wykonawcy bez jej otwierania.


Cena podana w ofercie musi być wyrażona w PLN (słownie oraz cyfrą) oraz podana
z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zastosowaniem przybliżenia dziesiętnego.Kryterium oceny ofert: najniższa cena.


Wszelkich informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty udziela:


Szczepan Grabowski, tel. 600 857 205 lub 32 364 20 30.

W załączeniu rzuty mieszkań:

Data: 2017-03-23 13:19:14