Zaproszenie do składania ofert

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie usługi koszenia i przycinania żywopłotów w budynkach wspólnot mieszkaniowych nieruchomości administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu.


Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - TBS Sp. z o.o. ogłasza nabór ofert na przeprowadzenie koszenia i przycinania żywopłotów w budynkach administrowanych przez Spółkę. 


Przedmiot usługi obejmuje wykonanie 3-krotnego koszenia i 2-krotnego przycinania żywopłotów. Powierzchnia terenu objętego:

  • koszeniem to ok. 425 452,59 m2 ,

  • przycinanie żywopłotów ok. 41 972,42 m2,

nieruchomości administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu.

Oferty należy przedstawić osobno na koszenie i osobno na przycinanie żywopłotów.

Koszenie będzie się odbywało w okresach od:

08.05.2017r. do 26.05.2017r. – ok. 141 817,53 m2

03.07.2017r. do 21.07.2017r. – ok. 141 817,53 m2

04.09.2017r. do 22.09.2017r. – ok. 141 817,53 m2

Przycinanie żywopłotów będzie się odbywało w okresach od:

08.05.2017r. do 26.05.2017r. – ok. 20 986,21 m2

04.09.2017r. do 22.09.2017r. – ok. 20 986,21 m2

W ofercie ma być podana stawka za 1 m2 koszenia/przycinania żywopłotów.

Uprzejmie informujemy, iż powierzchnia koszenia i przycinania żywopłotów może ulec zmianie w związku z podejmowanymi decyzjami przez Zarządy Wspólnot Mieszkaniowych.

Termin składania ofert: do dnia 31.03.2017r., do godz. 13:00.

Miejsce składania ofert: siedziba Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych -TBS Sp. z o.o. 
ul. Korczak 7, 41-200 Sosnowiec, sekretariat.

Oferty należy złożyć w kopercie, która będzie posiadać oznaczenie: ”Oferta na świadczenie usługi koszenie” i ”Oferta na świadczenie usług przycinania żywopłotów” . Nie otwierać przed 31.03.2017r., do godz. 13:00.

Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do 14.04.2017r.

O wyborze najkorzystniejszej oferty wybrany oferent zostanie poinformowany na piśmie.

Dodatkowe pytania w sprawie oferty można kierować do Działu Eksploatacyjnego pod 
nr telefonu 032/364-20-25 do Pana Łukasza Bańskiego.

Data: 2017-03-15 11:14:07