Zaproszenie do składania ofert

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie deratyzacji na terenach nieruchomości zarządzanych przez MZBM-TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu.


Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - TBS Sp. z o.o. ogłasza nabór ofert na przeprowadzenie deratyzacji w budynkach administarowanych przez Spółkę.


Uprzejmie informujemy, iż powierzchnia deratyzacji może ulec zmianie w związku z podejmowanymi decyzjami przez Zarządy Wspólnot Mieszkaniowych.


Termin składania ofert: do dnia 17.03.2017r., do godz. 12:00

Miejsce składania ofert: siedziba Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7, 41-200 Sosnowiec, sekretariat.

Ofertę należy złożyć w kopercie, która będzie posiadać oznaczenie: "Oferta na świadczenie usługi deratyzacji".

Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do 30.03.2017r.

O wyborze najkorzystniejszej oferty wybrany oferent zostanie poinformowany na piśmie.

Dodatkowe pytania w sprawie oferty można kierować do Działu Eksploatacyjnego pod nr telefonu 032/364-20-25 do Pana Łukasza Bańskiego.

Szczególny zakres usług obejmuje: Wykonanie na zlecenie Zamawiającego deratyzacji powierzchni wspólnego użytkowania (np.  korytarze piwniczne, komory zsypowe, komórki) w budynkach i na terenach nieruchomości zarządzanych przez MZBM-TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu z użyciem środków zapewniających wysoką skuteczność w zwalczaniu gryzoni w okresie od 15.04.2017r. do 15.05.2017r. i od 15.09.2017r. do 15.10.2017r. , jak również wykonanie dodatkowych dyspozycji Zamawiającego w zależności od potrzeb, które mogą wynikać z okoliczności, jakich na dzień zawarcia niniejszej umowy nie da się przewidzieć.

Data: 2017-03-09 14:09:38