Biuletyn Informacji Publicznej

Strefa mieszkańca:

MZBM
Dane kontaktowe:
ul. Korczaka 7
41-200 Sosnowiec
tel. (32) 364-20-45
tel. fax (32) 364-20-55
Infolinia 731 477 050
mzbm@mzbm.sosnowiec.pl 24h@mzbm.sosnowiec.pl
Pogotowie techniczne

tel. kom. 660 780 938
Aktualności Zgłoszenie Awarii Inwestycje Zamówienia publiczne Wspólnoty Ogłoszenia WM MZBM-TBS Kontakt

Zaproszenei do składania ofert

2017-03-23 13:19:14

MZBM-TBS Spółka z o.o. w Sosnowcu

zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

 

Wykonanie projektu wnętrz mieszkań wraz z przedmiarami

zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków i trybu finansowania zwrotnego w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego oraz minimalnych wymagań dotyczących lokali powstałych przy udziale tego finansowania.”

 

Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego:

MZBM - TBS Sp. z o.o.  ul. Korczaka 7, 41-200 Sosnowiec (I piętro – sekretariat)

w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 31.03.2017r. do godziny 13:00.

Oferta winna być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Wykonawca składa ofertę na własne ryzyko i ponosi wszelkie koszty związane
z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Oferta musi być sporządzona: w języku polskim, w 1 egzemplarzu, w formacie nie większym niż A4.

Ofertę należy złożyć w właściwie opisanej, nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce).

Ofertę złożoną po wskazanym terminie administrator Zamawiającego zwróci niezwłocznie Wykonawcy bez jej otwierania.

Cena podana w ofercie musi być wyrażona w PLN (słownie oraz cyfrą) oraz podana
z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zastosowaniem przybliżenia dziesiętnego.

Kryterium oceny ofert: najniższa cena.

Wszelkich informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty udziela:

Szczepan Grabowski, tel. 600 857 205 lub 32 364 20 30.W załączeniu rzuty mieszkań:
Załączniki:


RZUTY MIESZKAŃ.zip (5.6 MB)
Drukuj