Biuletyn Informacji Publicznej

Strefa mieszkańca:

MZBM
Dane kontaktowe:
ul. Korczaka 7
41-200 Sosnowiec
tel. (32) 364-20-45
tel. fax (32) 364-20-55
Infolinia 731 477 050
mzbm@mzbm.sosnowiec.pl 24h@mzbm.sosnowiec.pl
Pogotowie techniczne

tel. kom. 660 780 938
Aktualności Zgłoszenie Awarii Inwestycje Zamówienia publiczne Wspólnoty Ogłoszenia WM MZBM-TBS Kontakt

Oferta Pracy

2017-05-19 10:05:54

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - TBS  Sp. z o.o.  zatrudni pracowników do sprzątania budynków Wspólnot Mieszkaniowych.

Drukuj
Zaproszenie do składania ofert

2017-05-08 07:55:05

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na dostawę worków na odpady komunalne dla właścicieli lokali tworzących Wspólnoty Mieszkaniowe Nieruchomości, administrowane przez MZBM-TBS Sp. z o.o., najemców TBS oraz na potrzeby MZBM-TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu.

Drukuj

Budżet Obywatelski

2017-04-13 10:35:33

Drukuj
Zaproszenei do składania ofert

2017-03-23 13:19:14

MZBM-TBS Spółka z o.o. w Sosnowcu

zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

 

Wykonanie projektu wnętrz mieszkań wraz z przedmiarami

zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków i trybu finansowania zwrotnego w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego oraz minimalnych wymagań dotyczących lokali powstałych przy udziale tego finansowania.”

 

Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego:

MZBM - TBS Sp. z o.o.  ul. Korczaka 7, 41-200 Sosnowiec (I piętro – sekretariat)

w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 31.03.2017r. do godziny 13:00.

Oferta winna być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Wykonawca składa ofertę na własne ryzyko i ponosi wszelkie koszty związane
z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Oferta musi być sporządzona: w języku polskim, w 1 egzemplarzu, w formacie nie większym niż A4.

Ofertę należy złożyć w właściwie opisanej, nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce).

Ofertę złożoną po wskazanym terminie administrator Zamawiającego zwróci niezwłocznie Wykonawcy bez jej otwierania.

Cena podana w ofercie musi być wyrażona w PLN (słownie oraz cyfrą) oraz podana
z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zastosowaniem przybliżenia dziesiętnego.

Kryterium oceny ofert: najniższa cena.

Wszelkich informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty udziela:

Szczepan Grabowski, tel. 600 857 205 lub 32 364 20 30.

Drukuj
Zaproszenie do składania ofert

2017-03-16 07:17:40

MZBM-TBS Spółka z o.o., 41-200 Sosnowiec, ul. Korczaka 7 ogłasza konkurs ofert na wykonanie operatu szacunkowego sporządzonego w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku  na zasadach ustalonych w przepisach  dotyczących gospodarki nieruchomościami oraz wg złącznika BGK.

Termin zgłaszania ofert : 31.03.2017

Osoba do kontaktu : P. Agnieszka Wajda  telefon: 32 364 20 21

Drukuj
Zaproszenie do składania ofert

2017-03-15 11:14:07

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie usługi koszenia i przycinania żywopłotów w budynkach wspólnot mieszkaniowych nieruchomości administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - TBS Sp. z o.o. ogłasza nabór ofert na przeprowadzenie koszenia i przycinania żywopłotów w budynkach administrowanych przez Spółkę.

 

Drukuj

UCHWAŁA NR 547/XLII/2017
RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU
z dnia 28 lutego 2017 r.
zmieniająca uchwałę nr 302/XXVI/2016 z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Sosnowca na realizację zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Drukuj
Zaproszenie do składania ofert

2017-03-09 14:09:38

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie deratyzacji na terenach nieruchomości zarządzanych przez MZBM-TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - TBS Sp. z o.o. ogłasza nabór ofert na przeprowadzenie deratyzacji w budynkach administarowanych przez Spółkę.

Uprzejmie informujemy, iż powierzchnia deratyzacji może ulec zmianie w związku z podejmowanymi decyzjami przez Zarządy Wspólnot Mieszkaniowych.

Termin składania ofert: do dnia 17.03.2017r., do godz. 12:00

Drukuj
Zaproszenie do składania ofert

2017-03-08 09:28:30

MZBM-TBS Spółka z o.o., 41-200 Sosnowiec, ul. Korczaka 7 ogłasza konkurs ofert na:

„Wykonanie projektu wnętrz mieszkań wraz z przedmiarami, zgodnie
z ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków i trybu finansowania zwrotnego w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego
oraz minimalnych wymagań dotyczących lokali powstałych przy udziale tego finansowania.”

 

 

Termin składania ofert: 22.03.2017r.

Kryterium oceny ofert: najniższa cena.

Osoba do kontaktu: Szczepan Grabowski, tel. 600 857 205 lub 32 364 20 30.

Drukuj

Budżet Obywatelski IV Edycja

2017-03-07 10:19:46

 

Drukuj

Strony:

1, 2, 3, 4, 5, 6